Registrácia členov

Príspevok na činnosť v roku 2021 je 30 € na osobu (3 € / mesiac).
Platí sa za 10 mesiacov v roku (neplatí sa za júl a august).

V prípade, že k nám príde nováčik v priebehu niektorého mesiaca, platiť začína až v nasledujúcom mesiaci za dané obdobie. Termín zaplatenia je koniec mesiaca, počas ktorého má platiť prvý poplatok.

 

STIAHNUŤ PRIHLÁŠKU

 

Čo z toho má každý člen hradené?

  • základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí,
  • vydanie členského preukazu, na základe ktorého si je možné v partnerských obchodoch uplatňovať zľavy,
  • 4 x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu (členovia 0 – 11 rokov: Džungľa, členovia 12 – 17 rokov: Skaut, členovia 18+: Médium),
  • celý rad iných služieb a zliav (napr. zľavnený reg. poplatok na tábor, účasť na skautských súťažiach…).

 

Zvýhodnený členský poplatok

Pre znevýhodnených členov je registračný poplatok vo výške 1 € /mesiac. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.

Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku registračného poplatku, ktorý je vypočítaný podľa nasledovného kľúča:

prvé dieťa – 3 € /mesiac; druhé dieťa – 3 € /mesiac; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 € /mesiac
(Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 3+3+1 = 7 € /mesiac, alebo rodina s 5 deťmi = 3+3+1+1+1 = 9 € /mesiac)